Praktisk information 

Hvor og hvordan?


Klinikken i Aarhus, som er en del af et større fællesskab (www.psykoterapiaarhus.dk), er beliggende i Ryesgade 29, 3.th. indgang til højre for Joe and the Juice ved Sct. Knuds Torv ca. 100 m fra Banegården. Se evt.: (psykoterapiaarhus.dk/sadan-finder-du-os). Jeg modtager ikke sygesikringshenviste i Aarhus-klinikken.

Jeg kommer kun tirsdage og fredage i klinikken i Horsens (www.klinikkensondergade.dk). Her er jeg også en del af et større fællesskab, som er beliggende på Horsens gågade Søndergade 46. Kommer du i bil, kan du bl.a. parkere ved husets bagside. Sæt GPS'en til Åboulevarden 51, så kommer du til parkeringspladserne (12,- pr. time), og derfra komme op på gågaden. På 2. sal er der et venterum ind til højre med blid musik, kaffe, te og toilet.

Etiske principper


Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven.

Dette indbefatter b.la. tavshedspligt, journalpligt og muligheden for at klage over behandlingen til Psykolognævnet. Det er derfor, jeg har brug for dit cpr.nummer. Tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold at være klient her.

Journalen skal gemmes i 5 år og bliver derefter slettet. Journalen opbevares online hos godkendt udbyder. Eventuelle videooptagelser opbevares på krypterede harddiske.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver samtykke hertil.
Undtaget herfra er dog samtaleforløb med lægehenvisning. Her skal psykologen oplyse din læge om start og sluttidspunkt for behandling og en simpel vurdering af udbyttet af behandlingen.

Som i resten af sundhedsvæsenet har du ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til at kommentere journalen.

Hvis du som klient vil klage over journalføringen, så skal dette ske til Psykolognævnet (www.psykolognaevnet.dk, vedr. indholdet) eller til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk, vedr. opbevaringen)

Konsultation


En konsultation varer ca. 50 min., men vi kan aftale dobbelt-konsultationer, når det skønnes hensigtsmæssigt. En Intensiv Dynamisk Coaching varer 1½ time.
 

Ændring af aftaler og udeblivelse


Af hensyn til dem på venteliste og min planlægning skal ændring af aftaler og afbud helst ske så tidligt som muligt på mail, telefon eller sms, dog senest dagen før inden kl. 16.00.
Afbud p.g.a. akut sygdom eller snestorm o.lign. senest samme dag kl. 8.00.
Ved for sent afbud eller udeblivelse uanset årsag betales, hvis man er henvist af egen læge efter "Overenskomst om Psykologhjælp" egenandelen på 341,- og hvis man er selvbetaler ½ honorar dvs. 550,-.

Optagelse på video
Som standard optager jeg samtalerne på video, dog naturligvis kun med din tilladelse, men det er den bedste måde, hvorpå jeg kan effektivisere og korrigere behandlingen, så du får mest ud af det.

Det giver mig for det første mulighed for at gennemgå samtalerne grundigt for mig selv og derved evaluerer virkningen af min indsats.

For det andet kan jeg bruge optagelsen i udviklingen af mine behandlingsmetoder, og evt. med din tilladelse se optagelsen sammen med min supervisor.

 

Pris for konsultationer 

Henvisning fra egen læge
Ved henvisning af egen læge efter ”Overenskomst om Psykologhjælp” er egenbetalingen for en voksen kr. 341,92 pr. 50 min. (dog kr. 410,06 den første gang).
Der er mulighed for at aftale dobbeltkonsultationer på 90 minutter.

Konsultation uden tilskud
Øvrige konsultationer uden tilskud afregnes med 1100,- for 50 minutter.
Ved blokterapi uden fast sluttidspunkt afregnes med 1100,- pr. 50 minutter. Slutter vi på et skævt tidspunkt afregnes med 220,- pr. 10 minutter ud over den sidste 50 minutters periode.

Intensiv Dynamisk Coaching
2000,- for 1½ time

Supervision i Horsens-klinikken
1 person: 1200,- pr. 50 minutter
2 personer: 1400,- pr. 50 minutter
3-4 personer: 1600,- pr. 50 minutter

Supervision andetsteds
Pris efter aftale

Betaling
Der betales efter hver konsultation med MobilePay til nr. 30995 eller bankoverførsel til 5343-248073. Jeg tager ikke imod kontanter.

Sygeforsikringen danmark
Som ikke-lægehenvist medlem af ”Sygeforsikringen danmark” er du berettiget til et tilskud på 300,- pr. samtale.

Danica Sundhedsforsikring
Er du forsikret i Danica, skal du medbringe dokumentationen derfra, og lægge ud for honoraret, hvorefter "danmark" vil udbetale Danicas dækning til dig.

PenSam
Er du dækket af PenSam, skal du medbringe brevet, der dokumenterer dette. Jeg afregner derefter selv direkte med PenSam.

Skandia
Er du dækket af Skandia, skal du medbringe brevet, der dokumenterer dette. Jeg afregner derefter selv direkte med Skandia.

Sygesikringstilskud

Hvem kan få tilskud?
Sygesikringen yder tilskud til psykologisk behandling indenfor følgende områder:

 1. Røveri-, volds og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelse el. lign.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
 11. Personer fra 18 til 38 år med let til moderat angst / OCD

Henvisning og tidsfrist
Henvisning til behandling under sygesikringsordningen foregår via egen læge, og skal ske inden 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

Undtaget fra denne tidsfrist er personer, der er henvist efter pkt. 9 og 10.

Hvor mange konsultationer?
Der ydes tilskud til maksimalt 12 samtaler bortset fra kategori 10 og 11, hvor der kan genhenvises.

Sygeforsikringen danmark

Til samtaler med sygesikringstilskud giver sygeforsikringen danmark tillige 200,- i tilskud pr. samtale.

Vil du læse mere om behandling

Du er også velkommen til at kontakte mig

bubblemedia